Home
Sitemap Contact 

Informatie

Tarieven

Offerte

Voordelen voor U

 


Frans Roumen - Vertalingen en Redactionele Vormgeving

 Contactinformatie

Werkadres


Roumen Vertalingen
Fliertse Beekstraat 14
6541 WL Nijmegen, Nederland
KvK nummer: 55187161

Tel.      +31.24-3791207
Mob.    
+06-17301374
E-mail:
info@roumen-vertalingen.nl

 

 

 

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van Roumen Vertalingen, Fliertse Beekstraat, 6541 WL, Nijmegen   Artikel 1. Definities; Artikel 2. Toepasselijkheid; Artikel 3. Offertes; Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Roumen Vertalingen; Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant; Artikel 6. Overmacht; Artikel 7. Betaling; Artikel 8. Slotbepalingen  

Artikel 1. Definities 1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Roumen Vertalingen aangeboden diensten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Roumen Vertalingen en de klant. 2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Roumen Vertalingen waarbij derden zijn betrokken. 2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Roumen Vertalingen die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 3. Offertes
3.1. Door Roumen Vertalingen uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Roumen Vertalingen is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd. 3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW. 3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Roumen Vertalingen
4.1. Roumen Vertalingen verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Roumen Vertalingen bepaalde werkzaamheden verrichten door derden. 4.2. Roumen Vertalingen spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Roumen Vertalingen niet kan worden aangehouden, zal Roumen Vertalingen de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen. 4.3. Roumen Vertalingen gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden. 4.4. Roumen Vertalingen aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Roumen Vertalingen is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant
5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Roumen Vertalingen te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 5.2. De klant vrijwaart Roumen Vertalingen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is. 5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Roumen Vertalingen de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Roumen Vertalingen. 5.4. De klant is gehouden alle financiŽle verplichtingen jegens Roumen Vertalingen na te komen. 5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Roumen Vertalingen gerechtigd de dienstverlening op te schorten.
Artikel 6. Overmacht
6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. 6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan een week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beŽindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 7. Betaling
7.1. Voor de betaling van geleverde vertalingen stuurt Roumen Vertalingen de klant een factuur. 7.2. De klant voldoet alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum. 7.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Roumen Vertalingen onmiddellijk opeisbaar. 7.4. Indien Roumen Vertalingen tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus ‚ā¨ 45 dossierkosten, plus BTW en rente. 7.5. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.
Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen. 8.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

Nijmegen, 1 mei 2012 Gewijzigd 24 april 2013    


Algemene voorwaarden als pdf       

 Informatie

Tarieven

 

Offerte

 

Diversen

 

Algemene voorwaarden

Copyright © 2009 Roumen Webdesign